Çeştur Çeşme İmar Turizm Ticaret Ve Teknik Hizmetleri Ve Liman İşletmeciliği Limited Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

Değerli Ziyaretçimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, meşru ve yasal nedenlerle,  veri sorumlusuolarak Çeştur Çeşme İmar Turizm Ticaret Ve Teknik Hizmetleri Ve Liman İşletmeciliği Limited Şirketi tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir.  Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızdan ve şeffaf olmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz

Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (kep), telefon no, bordro bilgileri, konaklama bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları,  özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları,  adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyasındaki bilgiler, fatura, senet ve çek bilgileri, sözleşme kurulması için gereken bilgiler,  sipariş bilgisi, talep bilgisi, kamera kayıtları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, diploma bilgileri, meslek bilgileri, kişisel sağlık bilgileri, sadece çalışanların işe giriş çıkış kayıtlarını tutmak için parmak izi, ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, sözleşme kurulması, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibi,  firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış, pazarlama, satın alma ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, saklanır, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz; TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, mesleki eğitim hizmeti veren aracı eğitim kurumlarına, iş ortaklarımıza, iştirakler, hissedar, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler ve iş süreçlerimizde destek aldığımız kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; sipariş formları, rezervasyon formları, müşteri bilgi formları, iade formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, satın alma talep formları, cari kart açılış formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları, şikâyet/talep/iletişim formları, görevlendirme ve zimmet formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere Çeştur Çeşme İmar Turizm Ticaret Ve Teknik Hizmetleri Ve Liman İşletmeciliği Limited Şirketi dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

 

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yöneltilmesi için, [email protected] ve internet sitemizdeki  Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Başvurularınızı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle,  “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” ile yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu Kimlik Ve İletişim Bilgileri

İşbu aydınlatma metni aşağıda bilgileri bulunan Çeştur Çeşme İmar Turizm Ticaret Ve Teknik Hizmetleri Ve Liman İşletmeciliği Limited Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: Çeştur Çeşme İmar Turizm Ticaret Ve Teknik Hizmetleri Ve Liman İşletmeciliği Ltd. Şti.

Adres: Ilıca Mahallesi 5076 Sokak No:4F Çeşme İzmir

e-posta: [email protected]

Mersis No:0242005545300011

Telefon: 0232 723 33 34-723 50 55

Kep adresi: [email protected]